Hledej v katalogu
Registrace nového zákazníka  
Všechna označené pole * jsou povinné.

*jméno a příjmení:
*Název společnosti:
Pozice:
*Telefon:
Země

*E-mailová adresa (bude použita pro přihlášení):
*Zvolte si heslo::
*Zadejte heslo znovu::

PRIMAPOL

STANDARDNÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktualizováno 1. února 2011

 

101.     Standardní Všeobecné obchodní podmínky společnosti Primapol-Metal-Spot jsou legálně ustaveny a platí pro všechny objednávky kromě případů, kdy jsou jinde stanoveny zvláštní požadavky. Objednávka s vypsanými položkami a přílohami bude představovat úplné ujednání a nebudou platit žádné jiné podmínky uvedené v jakémkoli dokumentu; přijetí a převzetí bude účinné nebo závazné, pokud nebude jinak písemně výslovně odsouhlaseno společností Primapol-Metal-Spot.

 

102.     Ke každému materiálu musí být přiložena zkušební zpráva o certifikaci fyzikálních nebo chemických vlastností každé položky uvádějící její skutečné chemické složení a skutečné mechanické vlastnosti. Zkušební zprávy musí být čitelné (musí umožňovat kopírování) a budou obsahovat následující informace: technické údaje včetně nejnovějších aktualizací, výsledky všech specifikovaných zkušebních požadavků, číslo tavby, výrobní dávky nebo šarže výrobce a veškeré další požadavky uvedené v objednávce.

 

103.     Zkušební zprávy o fyzikálních nebo chemických vlastnostech pocházející z výrobního závodu musí být součástí každé dodávky. Zkušební zprávy musí být čitelné (musí umožňovat kopírování) a budou poskytovat dohledatelnou dokumentaci ke jménu společnosti Primapol-Metal-Spot a číslu objednávky. Zkušební zprávy budou obsahovat popis materiálu, jeho technické údaje, poslední aktualizace a výsledky všech specifikovaných zkušebních požadavků, číslo tavby a jakékoli další požadavky uvedené v objednávce.

 

104.     Primapol-Metal-Spot si vyhrazuje právo provádět kontroly na místě výroby, pokud je bude považovat za potřebné pro ověření systémů a přezkoumání plnění požadavků ze strany dodavatelů. Právo ověřit ve výrobním závodě dodavatelů, že dodávaný produkt splňuje specifikované požadavky, se rozšiřuje i na zákazníky společnosti Primapol-Metal-Spot a zástupce těchto zákazníků.

 

105.     Primapol-Metal-Spot může odmítnout a zadržet podvržené/podezřelé informace nebo položky, a to bez úhrady, a materiál identifikovat a oddělit. Pokud jsou podvržené/podezřelé části dodány na základě objednávky, Primapol-Metal-Spot takové části zabaví nebo je na výzvu společnosti Primapol-Metal-Spot Prodávající odstraní. Prodávající bezodkladně nahradí takové části jinými, které budou pro Primapol přijatelné a Prodávající ponese veškeré náklady spojené s jejich zabavením, odstraněním a náhradou.

 

106.     Prodávající bude udržovat účinný Systém řízení kvality, plánovaný a vyvíjený ve spojení s jeho dalšími funkcemi, které mají zajistit splnění smluvních požadavků. Aby byl Systém řízení kvality účinný, musí zajistit, že závady nebo jiné neuspokojivé podmínky budou zjištěny a napraveny v nejbližším prakticky možném bodě. Systém musí zajistit kontroly schopné zachování splnění všech požadavků a integrity produktu. Prodávající zajistí veškeré kontroly, zkoušky, informace, dokumenty, zápisy, zprávy, zázemí, vybavení, vzorky, materiály a součinnost pro společnost Primapol a její zástupce. Prodávající bude uchovávat veškeré záznamy týkající se materiálů, výrobních procesů, zkoušení a kontrol po dobu sedmi (7) let.

 

107.     Primapol má právo odmítnout převzít materiál dodaný na základě objednávky v případě, že Prodávající nepředloží certifikace, dokumentaci nebo údaje ze zkoušek. Primapol si vyhrazuje právo provést analýzu materiálu na náklady Prodávajícího v případě, že certifikovaná analýza materiálu není k dispozici v okamžiku převzetí položek.

 

108.     Postupy pro manipulaci s materiálem, jež nesplňuje požadavky, musí zajistit jednoznačnou identifikaci takového materiálu a jeho okamžité a trvalé oddělení od dalších materiálů, které se zpracovávají nebo skladují. Nevyhovující materiál musí být jednoznačně označen a oddělen od jiných zpracovávaných nebo skladovaných materiálů a musí být k dispozici pro příslušně zdokumentované posouzení a likvidaci.

 

109.     Prodávající musí zajistit dohledatelnost materiálu použitého při výrobě dodávaných produktů. Musí být zajištěn soulad mezi údaji vyplývajícími ze zkoušek, kontrol a zpracování u každé vyráběné položky a každé šarže materiálu a tyto údaje budou součástí každé dodávky pro Primapol. Prodávající bude provádět kontroly pro zaručení požadavků na ochranu, balení a dodávku. Pokud v objednávce nebudou uvedeny konkrétní požadavky, není Prodávající zbaven odpovědnosti materiál zabalit takovým způsobem, který zajistí, že bude připraven k předání společnosti Primapol v akceptovatelném stavu.

 

110.     Množství přesahující údaje uvedené v objednávce, pokud bude společností Primapol odmítnuto, bude vráceno na náklady a rizika Prodávajícího. Veškerý materiál v množství přesahujícím údaje uvedené v objednávce bude přijat za cenu uvedenou v objednávce nebo nižší.

 

111.     Dodané zboží musí přesně odpovídat specifikacím objednávky. Musí být bezvadné. Dodávané zboží je podrobováno kontrolám.

 

112.     Prodávající zaručuje, že veškeré zboží a služby prodávané na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou vyrobeny, prodávány a dodávány za přísného splnění všech příslušných zákonů a předpisů, které se na ně vztahují. Prodávající vypracuje a dodá dokumenty, jež budou nezbytné pro splnění nebo prokázání uvedené shody. Tento odkaz se současně vztahuje na veškeré zákony a předpisy požadované ve smlouvách tohoto charakteru.

 

113.     Prodávající prohlašuje, zaručuje a ujišťuje že: (i) je společností řádně založenou, existující a v dobrém postavení před zákony svého státu, země nebo provincie nebo organizace; (ii) má veškerá právní a firemní zmocnění a pověření vstoupit do závazků daných těmito Standardními všeobecnými obchodními podmínkami; (iii) produkty splňují specifikace publikované výrobcem a dodavatelem a neobsahují vady materiálu, zpracování a konstrukce; (iv) dodavatel musí splňovat veškeré příslušné federální státní a místní zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí.

 

114.     Po dobu, kdy Prodávající dodává produkty společnosti Primapol, a po další dva roky po ukončení dodávek bude uchovávat veškeré informace a dokumentaci, mimo jiné včetně faktur dodavatelů, zpráv o nesplnění požadavků a certifikace výrobního závodu.

 

115.     Prodávající bude uvádět číslo objednávky společnosti Primapol na veškerých fakturách nebo stvrzenkách, balicích listech, nákladních listech, obalech, kontejnerech a v korespondenci týkající se takové objednávky.

 

116.     Ke každé dodávce zboží bude přiložen balicí list.

 

117.     Prodávající musí vyrozumět společnost Primapol o změnách u svých produktů a/nebo výrobních procesů, změnách dodavatelů a místa výrobního závodu.

 

118.     U veškerých případů, kdy bude zjištěno nesplnění požadavků, se bude postupovat následovně:

 

a. Nevyhovující produkt se označí visačkami připevněnými k jeho částem a bude oddělen od vyhovujících produktů

b. Na balicím listu se vyznačí kolik kusů je nevyhovujících

c. Pokud je tak stanoveno v záruce, zašle se požadavek na akci k nápravě. Odezva se požaduje do deseti (10) pracovních dnů.

 

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Copyright © 2011

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na vaše používání webových stránek umístěných na adrese www.primapol.cz a souvisejících (dále jen „Webové stránky“). Přístup a využívání Webových stránek zajišťuje společnost Primapol-Metal-Spot na základě těchto Všeobecných podmínek. Skutečnost, že Webové stránky použijete, znamená, že přijímáte tyto Všeobecné podmínky, jež platí od data, kdy na Webové stránky vstoupíte. Primapol-Metal-Spot si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli změnit a tyto změny publikuje online. V těchto Všeobecných podmínkách je uživatel Webových stránek označován jako „Vy“ nebo „Váš“ a provozovatel Webových stránek je označován jako „My“, „Nám“ nebo „Náš“.

1. Obsah- Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace přístupné na Webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály obsažené na Webových stránkách, včetně fotografií, obrázků a textu, můžete použít pro vlastní potřebu.

 

2. Vyjadřujete souhlas, že nebudete upravovat, pozměňovat nebo vytvářet odvozená díla s využitím materiálů obsažených na Webových stránkách, ani je používat pro jakýkoli jiný účel než pro vaši vlastní osobní potřebu. Vyjadřujete souhlas, že Webové stránky budete využívat pouze pro zákonné účely a způsobem, který nebude porušovat práva jakýchkoli třetích stran a který jim neznemožní nebo neomezí Webové stránky používat a mít z nich přínos. Mezi takové znemožnění nebo omezení patří jednání, které je nezákonné nebo které může kohokoli obtěžovat nebo způsobit pohoršení nebo nepohodlí, a přenos obscénního nebo urážlivého obsahu.

 

3. Nesmíte na Webové stránky publikovat nebo jejich prostřednictvím přenášet jakékoli hanlivé, výhrůžné, obscénní, škodlivé nebo pornografické materiály nebo materiály, které by mohly jakýmkoli způsobem porušovat nebo omezovat práva jiných (včetně práv duševního vlastnictví, práva na zachování důvěrnosti informací nebo práva na soukromí) nebo způsobit pohoršení nebo které nesplňují veškeré příslušné zákony. Nesmíte vyjadřovat názory, které by byly vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé. Očekáváme, že se vždy budete chovat k ostatním uživatelům s úctou.

 

4. Odmítnutí odpovědnosti- V PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ PŘIPOUŠTÍ ZÁKON, POSKYTUJEME WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE, NÁZVY, OBRÁZKY, FOTOGRAFIE, LOGA A IKONY TÝKAJÍCÍ SE NEBO SOUVISEJÍCÍ S NÁMI NEBO NAŠIMI PRODUKTY A SLUŽBAMI NEBO S PRODUKTY A SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH „TAK JAK JSOU“ A NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV, SLUČITELNOSTI, BEZPEČNOSTI A SPRÁVNOSTI. NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ NEPŘÍMÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO JAKÝCHKOLIV ŠKOD JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLÝCH POUŽÍVÁNÍM NEBO PŘERUŠENÍM POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁT DAT NEBO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK.

 

5. Chyby a přerušení- Nezaručujeme, že funkce obsažené v materiálech na Webových stránkách budou bez přerušení nebo bez chyb, že závady budou opraveny, nebo že Webové stránky nebo server, který je zprostředkovává, jsou bez virů a chyb, ani že představují plnou funkčnost, přesnost, spolehlivost materiálů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nemůžeme odpovídat za jakékoli viry nebo škody na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu, používání nebo procházení Webových stránek nebo stahování jakéhokoliv materiálu, dat, textů, obrázků, video nebo audio klipů.

 

6. Webové stránky třetích stran- Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za dostupnost jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo materiálů, k němuž přes Webové stránky přistupujete, a nepodporujeme a neodpovídáme za žádný obsah, reklamu, produkty nebo služby, které jsou přímo na těchto Webových stránkách nebo jsou z nich nebo z jejich obsahu dostupné, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku způsobenou nebo údajně způsobenou použitím nebo v souvislosti s použitím nebo spoléháním na jakýkoli obsah, reklamu, produkty nebo služby, které jsou přímo na Webových stránkách nebo jsou z nich nebo z jejich obsahu dostupné. Jakákoli jednání mezi vámi a jakýmkoli inzerentem nebo obchodníkem, kterého najdete na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně platby a doručení zboží, služeb a další podmínky, záruky nebo prohlášení, spojená s takovými jednáními jsou výhradně mezi vámi a příslušným inzerentem nebo obchodníkem. Souhlasíte, že nás nebudete činit odpovědnými za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takového jednání.

 

7. Loga-  Názvy, obrázky a loga identifikující společnost Primapol-Metal-Spot jsou vlastněné ochranné známky společnosti Primapol-Metal-Spot. Nic v těchto Webových stránkách nelze vykládat jako vyjádření náznaku, vyloučení nebo jiného ohledně převodu jakékoli licence nebo práva k ochranné známce nebo patentu z těchto názvů, obrázků a/nebo log na Vás nebo jinou třetí stranu. Všechna práva, včetně autorských práv a práv k databázím na těchto Webových stránkách a v jejím obsahu jsou v našem vlastnictví nebo na ně máme licenci.

 

8. Odškodnění - Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že nás okamžitě po vyzvání odškodníte s ohledem na veškeré nároky, ručení, škody, náklady a výdaje, včetně právních poplatků, které vyplývají z jakéhokoli porušení těchto Všeobecných podmínek z vaší strany, nebo ohledně jiné odpovědnosti za škody vyplývající z vašeho používání Webových stránek.

 

9. Ukončení-  Pokud jakýmkoli způsobem zjistíme, že jste porušili tyto Všeobecné podmínky nebo že se jinak podílíte na jednání, jež podle našeho uvážení budeme považovat za nepřijatelné, jsme oprávněni vám okamžitě ukončit možnost využívat naše Webové stránky.

 

10. Neplatnost- Pokud se zjistí, že některá z těchto Všeobecných podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná kvůli zákonům jakéhokoliv státu či země, v nichž tyto podmínky mají být účinné, pak v takovém rozsahu a v právní jurisdikci, v níž taková podmínka je nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude oddělena a vypuštěna z daného bodu a zbývající podmínky zůstanou zachovány v plné platnosti a účinnosti a budou nadále závazné a vymahatelné.

 

11. Rozhodné právo- Tyto Všeobecné podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právním řádem státu Izrael. Spory vzniklé na jejich základě budou podléhat výhradně jurisdikci soudů v Jeruzalémě.

 

12. Nepřijetí- Pokud neakceptujete tyto Všeobecné podmínky jako celek, nemáte svolení přistupovat na Webové stránky a měli byste Webové stránky okamžitě přestat používat.Mám zájem dostávat aktuální informace v podobě newsletteru

Leave this field blank.